STANDARDNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Účetní a daňové služby

 • vedení účetnictví, zpracování účetní uzávěrky a vypracování daňového přiznání
 • vypracování ekonomické části výroční zprávy o hospodaření včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady případné ztráty
 • nápomoc při kalkulaci výše věcně usměrňovaného nájemného (u bytových družstev) nebo příspěvku na provoz domu (u vlastníků bytů)
 • kontrola termínovaného kalendáře pro platby pojistek, daní, splátek půjček atd.

Ekonomicko správní služby

 • vedení evidence vlastníků a nájemníků bytů a nebytových prostor
 • zpracování nájemních smluv a evidenčních listů k jednotlivým bytům dle požadavků majitele nemovitosti
 • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů, zpracování technických podkladů pro vyúčtování služeb dle poměrových měřidel
 • rozúčtování a vyúčtování zálohových plateb za služby dle platných předpisů
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti
 • aktualizace výše maximálního nájemného u nájemců, kteří se nestali členy družstev nebo vlastníky bytů
 • kontrola úhrad nájemného, plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů
 • upomínání pohledávky u dlužníka, měsíčně aktualizovaná evidence dlužníků pro potřeby majitele nemovitosti
 • dodání podkladů právní službě při vymáhání dlužných částek od nájemců nebo vlastníků bytů
 • zabezpečení realizace inkasa nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu formou SIPO
 • zajištění podkladů a zpracování smluv s dodavateli médií při vzniku nového vlastníka nemovitosti
 • evidence splátek kupní ceny nemovitosti
 • úvěrové poradenství pro získání finančních prostředků na opravu či rekonstrukci
 • zpracování podkladů pro získání úvěru a doporučení vhodného bankovního ústavu
 • zajištění podkladů pro vyřízení dotací (státní, krajské, městské) na opravy a rekonstrukce domu
 • založení Společenství vlastníků nebo Bytového družstva
 • převod Bytového družstva na Společenství vlastníků
 • likvidace Bytového družstva
 • změna statutárních orgánů Bytového družstva u Krajského soudu
 • podle požadavků vlastníků můžeme dále zajistit:
  1. uzavření nebo připravení návrhu pojistné smlouvy
  2. přepracování stávajících pojistných smluv na výhodnější

Technicko provozní služby

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitosti (el. energie, plyn, teplo, provoz výtahu, vodné a stočné apod.)
 • vypracování ročního harmonogramu údržby a oprav, příp. návrhu rekonstrukce a modernizace nemovitosti
 • evidence hlášení stížností uživatelů bytů a nebytových prostor o poruchách, škodách a haváriích v domě
 • zabezpečení nepřetržité havarijní služby pro dům
 • zajišťování běžných oprav a údržby v domě, vždy na základě výběrového řízení s konečným rozhodnutím vlastníka domu
 • vybavení, provozuschopný stav a revize-zodpovědnost za periodicitu revizí technických zařízení

© 2017 KORAL s.r.o.